Reklamačný poriadok

Spoločnosť: Realitná kancelária Euroset, s.r.o., so sídlom: Lipová 262, Nová Lesná, 059 86 IČO: 51 172 421, spoločnosť zapísaná v OR SR OS Prešov, oddiel Sro, vl. č. 35427/P, Štatutárny orgán: Bc, Ridvan Sadiki, konateľ; tel.: +421 , e-mail: info@iamalbania.sk, /ďalej len „Realitná kancelária“/

  1. Spotrebiteľ (klient využívajúci služby Realitnej kancelárie) ma právo na základe vlastného úsudku podať písomnú reklamáciu služieb na vyššie uvedenú korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu.

  2. Povinnosť realitnej kancelárie je zapísať každý reklamačný podnet.

  3. Realitná kancelária vybavuje reklamáciu v lehote 30 dní od doručenia reklamácie. Odpoveď posiela písomnou formou na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu klienta.

  4. O uznaní chyby zo strany Realitnej kancelárie, bude klient informovaný, a daný nedostatok v čo najkratšom možnom termíne odstránený na náklady Realitnej kancelárie.

  5. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Napište nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť iamalbania.sk. Viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná